Ταξινόμηση κατά

Το δίκτυο Climpact έχει παράξει και προσφέρει ελεύθερα μια σειρα από δεδομένα για την κλιματική αλλαγή

Δημοσίευση: 13-10-2022
Τα αρχεία περιλαμβάνουν παρατηρήσεις μέσης, μέγιστης και ελάχιστης ημερήσιας θερμοκρασίας, μέση ημερήσια σχετική υγρασία και ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης από το 1901. Τα δεδομένα προέρχονται από τον ιστορικό κλιματικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (τον παλαιότερο κλιματικό σταθμό της χώρας) ο οποίος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο Λόφο Νυμφών στο Θησείο (γεωγρ. πλάτος: 37.972 Β, γεωγρ. μήκος: 23.717 Α, υψόμετρο: 107μ) κοντά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Ο σταθμός λειτουργεί αδιάλειπτα, παρέχοντας συνεχείς...
Δημοσίευση: 01-11-2022
Συλλογή proxy δεδομένων παλαιοκλίματος, για τη δημιουργία χωρο-χρονικών πεδίων αποκατάστασης παλαιοκλίματος, με στόχο την κατανόηση μηχανισμών σημαντικών κλιματικών μεταβολών τα τελευταία 2.000 έτη. Τα δεδομένα δ18O της λίμνης Nar (Jones et al. 2006) παρέχουν έμμεσες πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα της βροχόπτωσης μέσω του ισοζυγίου βροχόπτωσης-εξάτμισης. Το αρχείο Ti (cps) της λίμνης Neor (Sharifi et al. 2015) καθορίζει την αιολική εισροή στην περιφερειακή τύρφη της λίμνης Neor που αυξάνεται κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων. Το υψηλής ανάλυσης αρχείο T...
Δημοσίευση: 19-07-2022
Ένας από τους στόχους της Δράσης 2.1 "Δεδομένα από υδάτινα (θαλάσσια και χερσαία) οικοσυστήματα σχετιζόμενα με την κλιματική αλλαγή" ήταν η δημιουργία πρωτοκόλλου αντιμετώπισης των επεισοδίων τοξικών κυανοβακτηριακων ανθίσεων με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας από την έκθεση στον κίνδυνο από τις κυανοτοξίνες. Οι κυανοτοξίνες που ελευθερώνονται στο νερό των λιμνών από τα τοξικά κυανοβακτήρια είναι μία μεγάλη ομάδα ενώσεων με ποικίλες φυσικοχημικές ιδιότητες, χημικές δομές και τοξική δράση (ηπατοτοξικές, νευροτοξικές, δερματοτοξικές, κυτταροτοξικές)....
Δημοσίευση: 19-07-2022
Στο πλαίσιο της Δράσης 2.1 "Δεδομένα από υδάτινα (θαλάσσια και χερσαία) οικοσυστήματα σχετιζόμενα με την κλιματική αλλαγή" η ομάδα Φωτο-Καταλυτικών Εργασιών και Περιβαλλοντικής Χημείας, του Ινστιστούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», εστίασε στη μελέτη του ιστορικού των τοξικών κυανοβακτηριακών ανθήσεων σε υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Μια από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η συχνότερη εμφάνιση τοξικών κυανοβακτηριακών ανθίσεων σε επιφανειακά νερά που ευνοούνται κυρίως από την αύξηση της θερμοκρασίας, τον ευτρ...
Δημοσίευση: 11-07-2022
Μέσες ωριαίες τιμές όζοντος σε ppb από τον σταθμό του Φινοκαλιά από το 1997 του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Δημοσίευση: 11-07-2022
Μέσες ωριαίες τιμές μετεωρολογικών δεδομένων από τον σταθμό του Φινοκαλιά του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα δεδομένα περιέχουν την ταχύτητα του ανέμου σε m/s, την διεύθυνση σε o, την θερμοκρασία σε oC, την σχετική υγρασία σε %, την συνολική ηλιακή ακτινοβολία σε w/m2, την πίεση σε hPa και το ύψος της βροχόπτωσης σε mm.
Δημοσίευση: 23-05-2022
Τα δεδομένα αφορούν ωριαίες υδρολογικές μετρήσεις στο θαλάσσιο χώρο του στενού των Αντικυθήρων από θαλάσσιο παρατηρητήριο που έχει εγκαταστήσει το ΕΛΚΕΘΕ. Τα μετρητικά όργανα έχουν τοποθετηθεί σε δυο βάθη α) Κοντά στον πυθμένα (περίπου 895 μ) και β) Σε ενδιάμεσο βάθος (325 μ). Το σημείο πόντισης βρίσκεται σε γεωγρ. πλάτος 35ο 36.8 Β και γεωγρ. μήκος 23o 32.3 A.
Δημοσίευση: 16-03-2022
Τα αρχεία περιλαμβάνουν καθημερινές μετρήσεις της ολικής στήλης όζοντος (DU), του οπτικού πάχους των αερολυμάτων στα 1020 nm, της ολικής ποσότητας υδρατμών στα 936 nm (cm) και της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στα 305 nm, 312 nm, 320 nm, 936 nm και 1020 nm (W/m2). Οι μετρήσεις έχουν ληφθεί με το φασματοφώτεμτρο MICROTOPS II από τον επίγειο σταθμό του Εργαστήριου Φυσικής Κλίματος, του Τομέα Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την ορθή χρήση των δεδομένων απαιτείται η βαθμονόμησή τ...
Δημοσίευση: 08-11-2021
Τα δεδομένα αφορούν μετρήσεις όζοντος που πραγματοποιήθηκαν στο σταθμό του Ακρωτηρίου που βρίσκεται στο Πολυτεχνείo Κρήτης. Οι μετρήσεις αφορούν ωριαίες συγκεντρώσεις όζοντος (ppb) από τον Ιούλιο του 2020.
Δημοσίευση: 04-03-2022
Χαρτογράφηση και αποτύπωση των χαρακτηριστικών των κτιρίων της πόλης της Μάνδρας σε σχέση με την τρωτότητα που παρουσιάζουν απέναντι στις πλημμύρες. Τα παρόντα γεωχωρικά δεδομένα αποτυπώνουν κτίρια της πόλης της Μάνδρας που βρίσκονται εντός του πλημμυρικού πεδίου της πόλης όπως αυτό αποτυπώνεται από τους Diakakis et al 2018. Η αποτύπωση έγινε σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με χάρτη βάσης ορθοφωτοχάρτες του κτηματολογίου υψηλής ανάλυσης με χρονολογία 2010. Τα χαρακτηριστικά των κτιρίων καταχωρήθηκαν σε κάθε στοιχείο (κτίριο) των δεδομέ...