Τι είναι οι εκδότες;

Οι Εκδότες είναι τομεακοί, ιδρυματικοί ή θεματικοί κατάλογοι και αποθετήρια υπεύθυνα για την πρωτογενή και διαχρονική διάθεση δεδομένων. Το HELIX συγκεντρώνει μεταδεδομένα και σύνολα δεδομένων από τις υπηρεσίες των Εκδοτών, προσφέροντάς τα προς την επιστημονική κοινότητα από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης.

Οργανισμοί