Ταξινόμηση κατά

Το δίκτυο Climpact έχει παράξει και προσφέρει ελεύθερα μια σειρα από δεδομένα για την κλιματική αλλαγή

Δημοσίευση: 19-07-2022
Στο πλαίσιο της Δράσης 2.1 "Δεδομένα από υδάτινα (θαλάσσια και χερσαία) οικοσυστήματα σχετιζόμενα με την κλιματική αλλαγή" η ομάδα Φωτο-Καταλυτικών Εργασιών και Περιβαλλοντικής Χημείας, του Ινστιστούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», εστίασε στη μελέτη του ιστορικού των τοξικών κυανοβακτηριακών ανθήσεων σε υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Μια από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η συχνότερη εμφάνιση τοξικών κυανοβακτηριακών ανθίσεων σε επιφανειακά νερά που ευνοούνται κυρίως από την αύξηση της θερμοκρασίας, τον ευτρ...
Δημοσίευση: 11-07-2022
Μέσες ωριαίες τιμές όζοντος σε ppb από τον σταθμό του Φινοκαλιά από το 1997 του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Δημοσίευση: 11-07-2022
Μέσες ωριαίες τιμές μετεωρολογικών δεδομένων από τον σταθμό του Φινοκαλιά του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα δεδομένα περιέχουν την ταχύτητα του ανέμου σε m/s, την διεύθυνση σε o, την θερμοκρασία σε oC, την σχετική υγρασία σε %, την συνολική ηλιακή ακτινοβολία σε w/m2, την πίεση σε hPa και το ύψος της βροχόπτωσης σε mm.
Δημοσίευση: 23-05-2022
Τα δεδομένα αφορούν ωριαίες υδρολογικές μετρήσεις στο θαλάσσιο χώρο του στενού των Αντικυθήρων από θαλάσσιο παρατηρητήριο που έχει εγκαταστήσει το ΕΛΚΕΘΕ. Τα μετρητικά όργανα έχουν τοποθετηθεί σε δυο βάθη α) Κοντά στον πυθμένα (περίπου 895 μ) και β) Σε ενδιάμεσο βάθος (325 μ). Το σημείο πόντισης βρίσκεται σε γεωγρ. πλάτος 35ο 36.8 Β και γεωγρ. μήκος 23o 32.3 A.
Δημοσίευση: 16-03-2022
Τα αρχεία περιλαμβάνουν καθημερινές μετρήσεις της ολικής στήλης όζοντος (DU), του οπτικού πάχους των αερολυμάτων στα 1020 nm, της ολικής ποσότητας υδρατμών στα 936 nm (cm) και της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στα 305 nm, 312 nm, 320 nm, 936 nm και 1020 nm (W/m2). Οι μετρήσεις έχουν ληφθεί με το φασματοφώτεμτρο MICROTOPS II από τον επίγειο σταθμό του Εργαστήριου Φυσικής Κλίματος, του Τομέα Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την ορθή χρήση των δεδομένων απαιτείται η βαθμονόμησή τ...
Δημοσίευση: 08-11-2021
Τα δεδομένα αφορούν μετρήσεις όζοντος που πραγματοποιήθηκαν στο σταθμό του Ακρωτηρίου που βρίσκεται στο Πολυτεχνείo Κρήτης. Οι μετρήσεις αφορούν ωριαίες συγκεντρώσεις όζοντος (ppb) από τον Ιούλιο του 2020.
Δημοσίευση: 04-03-2022
Χαρτογράφηση και αποτύπωση των χαρακτηριστικών των κτιρίων της πόλης της Μάνδρας σε σχέση με την τρωτότητα που παρουσιάζουν απέναντι στις πλημμύρες. Τα παρόντα γεωχωρικά δεδομένα αποτυπώνουν κτίρια της πόλης της Μάνδρας που βρίσκονται εντός του πλημμυρικού πεδίου της πόλης όπως αυτό αποτυπώνεται από τους Diakakis et al 2018. Η αποτύπωση έγινε σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με χάρτη βάσης ορθοφωτοχάρτες του κτηματολογίου υψηλής ανάλυσης με χρονολογία 2010. Τα χαρακτηριστικά των κτιρίων καταχωρήθηκαν σε κάθε στοιχείο (κτίριο) των δεδομέ...
Δημοσίευση: 25-02-2022
Το σύνολο δεδομένων αποτελεί μια συλλογή παλαιοκλιματικών δεικτών (paleo-proxies) από τον χώρο της ΒΑ Μεσογείου. Τα δεδομένα προέρχονται αποκλειστικά από γεωτρήσεις βαθιών θαλάσσιων λεκανών (πυρήνες ODP) και γεωλογικές τομές της Κύπρου και αφορούν στοχευμένες περιόδους του γεωλογικού χρόνου: 1. Pliocene Warm Period (PWO): το υψηλού CO2 ανάλογο του «θερμού Πλειοκαίνου» (5.3-3.0 εκ. χρόνια) 2. Miocene Climatic Optimum (MCO): το Κλιματικό Βέλτιστο του Μειοκαίνου (14.7-17 εκ. χρόνια). Το αρχείο περιλαμβάνει διαφορετικά φύλλα με βάση την περίοδο μελέτης ...
Δημοσίευση: 25-02-2022
Χαρτογράφηση των αστικών περιοχών της Αθήνας, Λάρισας και Ρεθύμνου σε Τοπικές Κλιματικές Ζώνες. Τα δεδομένα διατίθενται σε εικόνες ψηφιδωτής μορφής με χωρική διακριτική ικανότητα 100 μέτρων. Το σχήμα ταξινόμησης των Τοπικών Κλιματικών Ζωνών [(Stewart & Oke, 2012)](https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/93/12/bams-d-11-00019.1.xml) κατηγοριοποιεί τις πόλεις σε διακριτές ζώνες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αστικής μορφολογίας και λειτουργίας. Χρησιμοποιώντας δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης, ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα από το Ελληνικό Κτηματο...
Δημοσίευση: 25-02-2022
Χρονοσειρές θερμών επεισοδίων μέσω κλιματικών δεικτών (1961-2021) για τις πόλεις της Αθήνας και της Λάρισας. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τις ημερομηνίες για την πρώτη και την τελευταία μέρα κάθε θερμού επεισοδίου, και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για την έντασή του. Οι θερμές ημέρες εντοπίστηκαν μέσω των κλιματικών δεικτών CTX90pct και CTX95pct. Ο δείκτης CTX90pct [(Perkins & Alexander 2013)](https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12-00383.1) θεωρεί ως θερμό επεισόδιο τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες για τις οποίες η μέγιστη θερμοκρασία υπερβαίνει το...